Giả lập hội thoại


At present, you market Zumo as a Spanish drink. It’s got a strong Spanish image. Would you need to adapt the product for the global market?

Hiện tại, ngài quảng bá Zumo là một thức uống của Tây Ban Nha. Nó mang đậm nét hình ảnh của Tây Ban Nha. Liệu ngài có cần phải thay đổi sản phẩm để phù hợp với thị trường toàn cầu không?

Well, we haven’t decided yet, but obviously it’s got to have a wide international appeal. Also, of course, as Zumo is almost unknown outside Europe, a marketing campaign would have to raise awareness of the Zumo brand. So it would have to be a very imaginative campaign with a standardised advertising theme.

Ồ, chúng tôi vẫn chưa quyết định, nhưng rõ ràng thì nó phải mang sức hút rộng tới quốc tế. Thêm vào đó, dĩ nhiên, vì Zumo gần như là không được biết được bên ngoài thị trường châu Âu, chiến dịch marketing sẽ phải nâng cao độ nhận biết thương hiệu của nhãn hiệu Zumo. Do đó chiến dịch đó phải rất sáng tạo, đi kèm chủ đề quảng cáo đã được chuẩn hóa.

Interesting. Tell us a little about the competition. Who are your competitors?

Rất thú vị. Xin ngài kể cho chúng tôi nghe về vấn đề cạnh tranh. Những ai là đối thủ của công ty ngài?

Oh, Coca-Cola, Pepsi, Heinz, they’re all trying to take the market share from us, but we have a big advantage.

Ồ, Coca-Cola, Pepsi, Heinz, tất cả họ đều muốn lấy đi thị phần của chúng tôi, nhưng chúng tôi có một lợi thế lớn.

Yes.

Vâng ạ.

Zumo’s got a secret ingredient, called ‘herbora’. It’s made from the roots of rare African plants, and it gives the drink its unique taste.

Zumo có một thành phần bí mật tên là 'herbora'. Nó được chiết xuất từ rễ của các loài cây quý hiếm ở châu Phi, và nó tạo một mùi vị độc đáo cho đồ uống.

Really.

Thật vậy sao?

Herbora’s the key to Zumo’s popularity and its thirst-quenching ability. But Zumo has other qualities. People’s bodies can absorb Zumo faster than water and other soft drinks - scientific studies have proved that. And it contains things like caffeine - a small amount - lots of vitamins and glucose.

Herbora là chìa khóa cho sự nổi tiếng của Zumo và khả năng giải khát của nó. Nhưng Zumo có các đặc tính khác. Nghiên cứu khoa học cho thấy, cơ thể con người có thể hấp thụ Zumo nhanh hơn so với nước và các loại nước ngọt khác. Và nó có chứa các chất như caffein - một lượng nhỏ, nhiều vitamin và glucose.

Thanks very much, Señor Gonzales for giving up your time to talk to us today.

Xin cảm ơn ngài Señor Gonzales rất nhiều đã dành thời gian cho buổi nói chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.