Giả lập hội thoại


Were you able to get funding for your startup?

Anh có gọi được vốn cho công tác khởi nghiệp của mình không?

Yes, but not as much as we need.

Có, nhưng chúng tôi cần nhiều vốn hơn.

Good.

Tốt.

Yes, it is very exciting.

Vâng, rất là thú vị.

How much capital have your raised so far?

Tính tới thời điểm hiện tại, anh đã huy động được bao nhiêu vốn rồi?

$10,000.

$10,000.

How much more do you need?

Anh cần bao nhiêu nữa.

We feel we will need $40,000 of overhead.

Chúng tôi cho rằng chúng tôi sẽ cần $40,000 cho chi phí hoạt động.

Are you looking for investors or loans?

Anh có đang tìm kiếm nhà đầu tư hay các khoản vay không?

We would prefer investors but we might need to take out a loan.

Chúng tôi ưu tiên các nhà đầu tư hơn nhưng có lẽ chúng tôi cần phải vay tiền.

Who are your investors?

Đối tượng nào là nhà đầu tư của anh?

We presented to a few venture captial groups and got $10,000.

Chúng tôi có thuyết trình tới một vài tập đoàn vốn mạo hiểm và nhận được $10,000.

Good for you.

Tốt quá.

Do you know of anyone else?

Anh có biết ai nữa không?

I know a few angel investors

Tôi có biết một vài nhà đầu tư thiên thần.

I would prefer angel investors over taking out a loan.

Tôi thích nhà đầu tư thiên thần hơn là việc vay tiền.

I can give you their contact information.

Tôi có thể đưa anh thông tin liên hệ của họ.

That would be great!

Vậy thì tuyệt quá.