Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

startup

/'stɑ:tʌp/

khởi nghiệp

capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

tiền vốn

overhead

/ˈəʊ.və.hed/

chi phí hoạt động

overhead wires

investor

/ɪnˈves.tər/

nhà đầu tư

loan

/ləʊn/

khoản nợ

bank loan

venture

/ˈven.tʃər/

cuộc kinh doanh mạo hiểm

prefer

/prɪˈfɜːr/

thích hơn, ưa hơn

I prefer walking to cycling

Chọn tất cả