Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I’m sorry, but the external accounts don’t help me much. Doesn’t matter if they’re in English or Chinese. I need information from you which will help me run this department.
Tôi xin lỗi, nhưng sổ sách kế toán độc lập không giúp được nhiều cho tôi. Việc nó viết bằng tiếng Anh hay tiếng Trung không phải là vấn đề. Tôi cần thông tin từ anh. Chúng sẽ giúp tôi quản lí bộ phận này.
What exactly would you like?
Chính xác là anh muốn gì?
Well, for example, I need something which tells me about the profit we make on our customers, with some sort of breakdown based on the size of the company. I want to compare the money we make to the size of the customer.
Ồ, ví dụ như, tôi cần thứ mà cho tôi biết về lợi nhuận chúng ta kiếm được từ khách hàng, với phân tích chi tiết dựa vào quy mô công ty. Tôi muốn so sánh số tiền chúng ta làm ra với quy mô khách hàng.
Sure. We can do that. And how about the costs per customer?
Được. Chúng tôi có thể làm việc đó. Thế còn chi phí trên từng khách hàng?
Exactly. How much we spend on each customer, compared to the size of their orders.
Chính xác. Chi phí chúng ta bỏ ra là bao nhiêu, so với giá trị đơn hàng của khách?
That should be possible.
Chuyện đó có vẻ khả thi.
Great. Also, the profit made per employee. I would like to know where we are profitable and with which employees we make our money.
Tuyệt. Thêm nữa, lợi nhuận tạo ra trên đầu nhân viên. Tôi muốn biết chúng ta kiếm tiền từ đâu và nhân viên nào tạo ra tiền cho công ty chúng ta.
You realize that this is going to be a lot of work for my department.
Anh có thấy rằng chuyện này sẽ gây thêm nhiều việc cho bộ phận của tôi.
Yes, I know. But It’s very important for me. Can I also have a complete breakdown of our overhead expenses, and the allocation of them to each of the products that we sell?
Ừm, tôi biết. Nhưng nó rất quan trọng đối với tôi. Hãy đưa cho tôi thêm một bản phân tích chi tiết hoàn chỉnh về tổng chi phí hoạt động, và việc phân bổ chúng trên từng sản phẩm bán ra.
OK. How would you like all this information to be presented?
Được thôi. Anh muốn tất cả những thông tin này được trình bày ra sao?
In plain English, please. So that even I can understand it.
Bằng ngôn từ tiếng Anh đơn giản. Để đến tôi cũng có thể hiểu.
Học câu