Giả lập hội thoại


What date can you start to work?

Anh có thể bắt đầu làm việc ngày nào?

I'll go and quit my job in the Gold House Company.

Tôi sẽ đến và xin nghỉ việc ở Công ty Gold House.

Can you start on Monday?

Anh có thể bắt đầu vào thứ hai không?

I'm afraid not, but can you make it Thursday afternoon?

Tôi e là không được, nhưng bà có thể hẹn chiều thứ năm được không ạ?

That's all right. When you come, ask for Smith, OK?

Thế được rồi. Khi anh đến hãy hỏi gặp ông Smith, được chứ?

No problem.

Được ạ.

It's a pleasure to have you here.

Hân hạnh được gặp anh ở đây.

I'm sure I'll enjoy working here, too.

Tôi tin chắc là tôi cũng sẽ thích công việc ở đây.

I hope so. We'll look forward to your coming back.

Tôi hy vọng vậy. Chúng tôi mong anh trở lại.

Thank you. Goodbye.

Cảm ơn bà. Xin tạm biệt.