Giả lập hội thoại


I’ve looked at your business plan and I like some of your ideas for expanding your business. Could I ask you, what other people are providing finance for you?

Tôi đã xem kế hoạch kinh doanh của anh và tôi thích một vài ý tưởng để mở rộng kinh doanh trong đó. Cho phép tôi hỏi còn những ai khác đang cấp vốn cho anh?

Well, two family members have offered 100,000 euros for a small stake in the business, I haven’t decided anything yet, and my partner is also investing some more money. We’re still discussing the exact amount.

Ồ, hai thành viên trong gia đình tôi muốn góp 100.000 euro để giữ một lượng nhỏ cổ phần trong công ty, tôi vẫn chưa quyết định, và đối tác của tôi cũng đầu tư thêm một số tiền. Chúng tôi đang thảo luận về số lượng chính xác.

Have you approached any other bank, if I may ask?

Cho phép tôi hỏi thêm, anh đã từng hỏi vay ngân hàng nào khác chưa?

Yes, two banks, but they turned me down.

Có, hai ngân hàng, nhưng họ từ chối tôi.

Sorry to hear that, these are difficult times to raise money. I’d like to make a suggestion. Why don’t you revise your business plan? And especially, put in a bit more about your competitors, for example. That’d help.

Tôi rất tiếc khi hay tin, thời buổi này rất khó để gây vốn. Tôi có một đề nghị. Tại sao anh không xem lại kế hoạch kinh doanh của mình? Và đặc biệt là, chẳng hạn, thêm thông tin về đối thủ của anh. Việc đó sẽ có ích.

Certainly, I can do that.

Chắc chắn rồi, tôi làm được.