Học câu

Good afternoon, Media Concepts. Gerry speaking. How can I help you?
Chào buổi chiều, Media Concepts. Tôi là Gerry. Tôi có thể giúp gì không ạ?
Thu âm
Nghe lại
Hello, I’d like to place an order, please. The name’s Joe Walker. I’m already a regular customer.
Xin chào, Làm ơn cho tôi đặt hàng. Tên tôi là Joe Walker. Tôi là một khách hàng thường xuyên.
Thu âm
Nghe lại
Could I have your account number, please?
Làm ơn cho tôi xin số tài khoản?
Thu âm
Nghe lại
Mmm, yes, it’s 55878.
Mmm, vâng, là số 55878.
Thu âm
Nghe lại
55878 ... One moment, let me just pull up your customer file on my screen. Right. So, Mr Walker, what can I do for you?
55878 ... chờ một lát, để tôi kéo tệp thông tin khách hàng của quý khách lên màn hình. Được rồi, Ông Walker, tôi có thể giúp gì ông?
Thu âm
Nghe lại
I’d like to place an order for some spare parts and was wondering if it would be possible to receive them by Thursday? It’s quite urgent.
Tôi muốn đặt hàng một số phụ tùng thay thế và đang tự hỏi không biết tôi có thể nhận được chúng vào thứ 5 không? Việc này khá cấp bách.
Thu âm
Nghe lại
Well, if the items are in stock, it should be no problem to send them out straight away. What exactly would you like to order? Could you give me the first order number, please?
À, nếu hàng ở trong kho, thì việc gửi hàng đi ngay sẽ không phải là vấn đề. Nhưng chính xác ông đặt mua gì vậy? Làm ơn cho tôi số đặt hàng đầu tiên?
Thu âm
Nghe lại
OK, that’s EJT53021. I’d like two of them. And the other order number is ... EJS36899. I need eight.
Vâng, đó là EJT53021. Tôi muốn mua hai cái này. và Số đặt hàng khác là ... EJS36899. Tôi cần 8 cái.
Thu âm
Nghe lại
Was that EJS for Sam?
Có phải EJS là Sam không ạ?
Thu âm
Nghe lại
Right.
Đúng rồi!
Thu âm
Nghe lại
OK, let me repeat that. EJT for Thomas 53021, two items. And EJS for Sam 36899, eight items. Is that correct?
Được rồi, để tôi nhắc lại. EJT cho Thomas 53021, 2 cái. Và EJS cho Sam 36899, 8 cái. Có đúng không ạ?
Thu âm
Nghe lại
That’s right. Are they in stock?
Đúng ạ. Hàng này có trong kho chứ?
Thu âm
Nghe lại
Yes, they are. I’ll flag your order as urgent so that the items will be sent out straight away. You should receive the order in a couple of days, and definitely by Thursday.
Có ạ. Tôi sẽ đánh dấu đơn hàng của ông là gấp để hàng ông đặt sẽ được gửi đi ngay. Ông sẽ nhận được hàng trong một vài ngày tới và chắc chắn là vào Thứ 5.
Thu âm
Nghe lại
Sounds good.
Nghe tuyệt đấy.
Thu âm
Nghe lại
Can I help you with anything else today?
Hôm nay, tôi có thể giúp gì cho ông nữa không?
Thu âm
Nghe lại
No, that’s all for today, thank you.
Không, hôm nay chỉ vậy thôi. Cảm ơn.
Thu âm
Nghe lại
OK, Mr Walker, thank you for your order. Goodbye.
Ông Walker, cảm ơn vì đã đặt hàng. Tạm biệt.
Thu âm
Nghe lại