Giả lập hội thoại


Could I ask what sort of repayment terms you have in mind?

Tốt. Cho phép tôi hỏi về kì hạn trả nợ anh dự kiến.

I’m pretty sure we could repay a loan, the whole amount, that is, within three years.

Tôi cam đoan tôi có thể trả nợ, toàn bộ số tiền, trong ba năm.

Right. That might be a bit optimistic, I’d say. Anyway, suppose we were to offer you a loan of, say, 250 thousand euros, once you’ve revised your business plan? How would you feel about that?

Được. Tôi cho rằng khá là khả quan. Dù sao, giả sử sau khi anh điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh, chúng tôi cho anh vay 250.000 euro. Anh thấy việc đó thế nào?

Let me clarify what you’ve just said. The 250 thousand would be for working capital, and to hire more staff, a finance director, marketing people, money for the extension of the factory ...

Để tôi giải thích thêm những gì anh vừa nói. 250.000 euro đó sẽ cho vốn lưu động, rồi để thuê thêm nhân viên, một giám đốc tài chính, đội marketing, tiền để mở rộng nhà máy ...

Well, we can talk about that a little later. Your first task is to strengthen the management as we discussed earlier.

Ồ, chúng ta có thể bàn chuyện đó sau. Việc đầu tiên của anh là củng cố việc quản lí như chúng ta đã thảo luận trước đó.

OK. Well in that case, 250 thousand would certainly help me to achieve some of my objectives in expanding the business.

OK. À trong trường hợp đó, 250.000 euro chắc chắn sẽ giúp tôi đạt được một vài mục tiêu về mở rộng kinh doanh.

Good. We seem to be getting somewhere now. Let me sum up what we’ve agreed so far then we can talk about your marketing strategy.

Tốt. Có vẻ như công việc đang tiến triển thêm. Tôi sẽ tóm tắt lại những gì chúng ta đã thỏa thuận cho đến giờ rồi chúng ta sẽ nói về kế hoạch marketing của anh.