Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

term

/tɜːm/

điều khoản

a long term of imprisonment

repay

/rɪˈpeɪ/

trả lại

repay a debt

repayment

/rɪˈpeɪ.mənt/

sự trả lại

repayments can be spread over two years

loan

/ləʊn/

tiền vay

bank loan

amount

/əˈmaʊnt/

số lượng

the cost amounted to £2.00

optimistic

/ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk/

lạc quan

an optimistic view of events

suppose

/səˈpəʊz/

cho rằng

what do you suppose he wanted?

clarify

/ˈklær.ɪ.faɪ/

giải thích

I hope that what I say will clarify the situation

director

/daɪˈrek.tər/

giám đốc

extension

/ɪkˈsten.ʃən/

sự mở rộng

the extension of the garden will take several weeks

factory

/ˈfæk.tər.i/

nhà máy

factory workers

strengthen

/ˈstreŋ.θən/

củng cố

they strengthen the wall with metal support

management

/ˈmæn.ɪdʒ.mənt/

sự quản lí

the failure was caused by bad management

achieve

/əˈtʃiːv/

đạt được

achieve one's purpose

objective

/əbˈdʒek.tɪv/

mục tiêu

an objective report

expand

/ɪkˈspænd/

mở rộng

a tyre expands when you pump air into it

strategy

/ˈstræt.ə.dʒi/

chiến lược

military strategy

Chọn tất cả