Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

welcome

/ˈwel.kəm/

chào mừng

a welcome visitor

possible

/ˈpɒs.ə.bəl/

có thể

by all possible means

second

/ˈsek.ənd/

thứ nhì, thứ hai

February is the second month of the year

hear

/hɪər/

nghe thấy

she doesn't hear very well

goodbye

/ɡʊdˈbaɪ/

tạm biệt

Chọn tất cả