Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Right, let's get down to business, shall we? As you know we are planning to open a dozen shops here on the east coast.
Rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chứ? Như chị biết chúng tôi có kế hoạch mở 1 tá các cửa hiệu ở bờ biển phía tây.
And we're talking with potential suppliers.
Và chúng tôi đang nói chuyện với các nhà cung cấp tiềm năng
Well. We have been supplying dresses for your UK stores for quite a while now. So I am sure we can come to a greement. What sort of items will you be needing?
Giờ chúng tôi đã cung cấp váy vóc cho các cửa hàng Anh quốc của ông được một thời gian dài rồi. Do vậy tôi chắc chắn rằng, chúng ta có thể đạt được thoả thuận. Ông đang cần loại hàng hoá gì?
Accessories mostly scarves and belts.
Chủ yếu là phụ kiện khăn quàng và thắt lưng.
And what quantity did you have in mind?
Và ông có dự định về số lượng chưa?
Initially, we will need 500 of each. What's the best price you can offer us?
Đầu tiên, chúng tôi chỉ cần 500 cái mỗi loại. Giá tốt nhất cô có thể đề nghị là gì?
It will depend on the exact model but as a ballpark figure I'd say around 10 dollars for the belts and 20 dollars for the scarves.
Việc này còn dựa vào mẫu chính xác nhưng để đưa ra một con số áng khoảng thì là 10 đô cho thắt lưng và 20 đô cho khăn quàng.
That's a bit high for us. Could you offer a discount for a larger order?
Giá đó hơi cao đối với chúng tôi. Cô có thể giảm giá đối cho đơn hàng lớn hơn không?
I should think so, I will check with my boss and get back to you.
Tôi cũng cho là vậy. Tôi sẽ kiểm tra với sếp của tôi và trả lời ông.
Ok, perhaps we can look at delivery time and term of payment.
Được, có lẽ chúng ta nên xem xét thời gian vận chuyển và điều khoản thanh toán
Học câu