Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Ideas and investments don’t mean cash in the bank. Consumers simply don’t have the confidence to spend their money on fancy new products. And as for expansion, I think the good old days are long gone. We should be cutting back.
Ý tưởng và đầu tư không nghĩa là có tiền trong ngân hàng. Khách hàng đơn giản không có niềm tin mà dành tiền mua các sản phẩm mới toanh. Còn về việc mở rộng, tôi cho rằng những ngày tươi đẹp xưa đã đi xa. Chúng ta nên cắt giảm.
Sally, how do you feel about all this?
Sally, cô có cảm nhận gì về việc này?
We’re talking about budgets for the upcoming year. Everybody’s forecasts seem to indicate hard times ahead. And we don’t even have the money to spend. How are we going to serve more debt, or raise more cash in the capital markets?
Chúng ta đang nói đến ngân sách cho năm tới. Dự đoán của mọi người dường như đều ngụ ý đến khoảng thời gian khó khăn trước mắt. Và chúng ta thậm chí không có ngân sách để chi tiêu. Làm cách nào chúng ta có thể trang trải nợ nần, và huy động thêm tiền mặt trên thị trường vốn?
So, despite our great ideas and investment plans, it seems the reality is that our budgets for this year will have to be tight.
Do đó, mặc dù có ý tưởng và kế hoạch đầu tư tố, dường như thực tế là ngân sách cảu chúng ta trong năm sau sẽ phải thắt chặt.
Học câu