Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

idea

/aɪˈdɪə/

ý nghĩ, ý kiến

he's full good ideas

cash

/kæʃ/

tiền mặt

pay [in] cash

bank

/bæŋk/

ngân hàng

can you jump over to the opposite bank?

simply

/ˈsɪm.pli/

[một cách] đơn giản

explain it as simply as you can

confidence

/ˈkɒn.fɪ.dəns/

(+ in) sự tin, sự tin cậy, sự tin tưởng

loose confidence in somebody

long

/lɒŋ/

dài, xa

your hair is longer than mine

gone

/ɡɒn/

đi

forecast

/ˈfɔː.kɑːst/

dự đoán, tiên đoán

forecast that it will rain tomorrow

indicate

/ˈɪn.dɪ.keɪt/

ngụ ý

a sign indicating the right road to follow

serve

/sɜːv/

phục vụ

he has served his master for many years

reality

/riˈæl.ə.ti/

tính chất thực; tính chất giống (như nguyên bản)

the life like reality of his paintings

tight

/taɪt/

chặt

a tight knot

Chọn tất cả