Giả lập hội thoại


Can I help you?

Tôi có thể giúp gì cho anh?

I'm calling about your ad, for a waitor. Is the position still vacant?

Tôi gọi đến để hỏi về quảng cáo tìm nhân viên phục vụ bàn của cô. Chỗ làm đó vẫn còn tuyển chứ ạ?

Yes, may I know your name?

Phải, xin anh cho biết tên?

Yes, my name is Brian.

Vâng, tên tôi là Brian.

Can you spell it for me?

Anh có thể đánh vần tên anh được không?

B-R-I-A-N, Brian

B-R-I-A-N, Brian.

Thank you, could you come for an interview?

Cảm ơn, anh có thể đến dự phỏng vấn được không?

Sure. What time will be suitable?

Chắc chắn rồi, mấy giờ thì phù hợp ạ?

What about two o'clock tomorrow afternooon?

Anh thấy 2 giờ chiều ngày mai thế nào?

That's fine.

Được ạ.

When you come, ask for Ms. White the personnel manager.

Khi anh đến, hỏi xin gặp cô White, trưởng phòng nhân sự.

Yes, I see. Thank you very much, goodbye.

Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều, tạm biệt.