Giả lập hội thoại


OK, perhaps we could start, as we agreed, by discussing the kind of relationship we want.

OK, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu, như đã thỏa thuận, với việc thảo luận về loại quan hệ chúng ta muốn.

OK.

Được.

Usually with a major distributor or agent, we don’t offer an exclusive agency agreement, because they don’t want it. They like to use and distribute the products of most of the top companies.

Thường thì với một đại lí hoặc nhà phân phối lớn, chúng tôi không đưa ra hợp đồng làm đại lý độc quyền, vì họ không muốn. Họ muốn sử dụng và phân phối sản phẩm của hầu hết các công ty hàng đầu.

They make more money that way.

Họ kiếm tiền theo cách đó.

Yes, a non-exclusive contract would be perfect for us, too. As you know, we represent many famous brands and will be happy to add your product lines to our list.

Phải, một hợp đồng không độc quyền cũng sẽ vừa đẹp cho cả hai bên. Như ông biết, chúng tôi làm đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng và chúng tôi sẽ mừng nếu có thể thêm các dòng sản phẩm bên ông vào danh sách.

Right. Now, prices, we like to recommend prices for each overseas market - we advise on minimum and maximum prices for each of our models.

Được. Bây giờ, về giá cả: chúng tôi muốn đề xuất giá cả cho thị trường nước ngoài - chúng tôi tư vấn về mức giá tối thiểu và mức giá tối đa cho mỗi mẫu.

No, that’s no good for us. We prefer to set the prices for all the products we offer. We know the conditions of the market far better than you, we would set the correct prices to maximise profits, of course.

Không, như vậy không tốt cho chúng tôi. Chúng tôi muốn định giá cho tất cả các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi hiểu biết về tình hình thị trường tốt hơn nhiều bên ông, dĩ nhiên là chúng tôi sẽ đặt được mức giá chính xác để thu về lợi nhuận cao nhất.