Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Come in please.
Xin mời vào.
I'm Brian. I've come for an interview as arranged.
Tôi là Brian. Tôi đến để dự phỏng vấn như đã định.
Oh, I see. I'm Ms White, personnel manager. Take a seat, please.
Ồ, tôi hiểu. Tôi là white, trưởng phòng nhân sự. Xin mời anh ngồi.
Glad to meet you, Ms. White.
Tôi rất vui được gặp cô.
Mr Brian, have you had any experience in restaurant service?
Anh Brian à, anh có kinh nghiệm phục vụ nhà hàng không?
Yes, since I graduated from the vocational school, I have been working in a fast-food restaurant as a waiter.
Dạ có, từ khi tôi tốt nghiệp trường dạy nghề, tôi đã liên tục làm phục vụ trong một nhà hàng bán thức ăn nhanh.
For how long?
Được bao lâu?
Two years.
Hai năm.
Our restaurant receives a lot of foreign customers. Can you serve them in English?
Nhà hàng của chúng tôi đón tiếp rất nhiều khách người nước ngoài. Anh có thể phục vụ họ bằng tiếng anh được không?
That's the reason why I apply for this job. Now, I'm studying Hotel English in an evening college. And I'm quite familiar with the Western courtesy and restaurant etiquette. I am sure my public relation skills will leave a strong impression on your customers.
Đó là lý do tôi nộp đơn xin việc làm này. Hiện nay tôi đang học tiếng Anh ngành khách sạn tại một trường cao đẳng vào buổi tối. Và tôi rất quen thuộc phép xã giao phương tây và phép lịch sự ở nhà hàng. Tôi tin chắc kỹ năng đối ngoại của tôi sẽ để lại ấn tượng mạnh cho khách hàng của cô.
You must know our working hours are very long and overtime work is frequent.
Anh cần biết là giờ làm việc của chúng tôi rất dài và việc làm thêm ngoài giờ rất thường xuyên.
I don't mind that.
Tôi không nề hà việc đó.
I think I'll give you a three months' trial. The salary for this period is 800 dollars a month, no bonus. After that period, if we both feel satisfied, a formal contract will be signed.
Tôi nghĩ tôi sẽ cho anh thử việc 3 tháng. Lương trong thời gian thử việc này là 800 đô la một tháng, không có tiền thưởng thêm. Sau thời gian đó, nếu cả hai chúng ta đều hài lòng, thì sẽ ký hợp đồng chính thức.
When I am supposed to start working?
Khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc ạ?
Next Monday. Bring your resume and vocational school diploma with you.
Thứ hai tới: Hãy mang theo bản lý lịch và chứng chỉ nghề của anh nhé.
Yes, I will. Thank You. Ms. White Goodbye.
Dạ tôi sẽ mang. Cảm ơn cô White. Tạm biệt.
Goodbye.
Xin tạm biệt.
Học câu