Giả lập hội thoại


Hi, my name’s Don Larsen.

Xin chào, tên tôi là Don Larsen.

Pleased to meet you. I’m Erika Koenig.

Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Erika Koenig.

Which part of the group do you work for?

Cô làm việc cho phòng nào của tập đoàn?

I’ve just joined MCB. We provide financial services. How about you?

Tôi vừa vào MCB. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tài chính. Thế còn ngài?

I work for Atsouree Solutions.

Tôi làm việc cho Atsource Solutions.

I don’t know much about Atsource Solutions. What sort of projects do you work on?

Tôi không biết nhiều về Atsource Solutions. Cô làm việc cho loại dự án nào?

We supply large companies with various services including IT services and human resources.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin và nhân sự.

Is Atsource Solutions a new company?

Atsource Solutions có phải là một công ty mới không?

No, we’re well established. The company was founded in 1978. It’s organised into three divisions. We have over six thousand employees, we’ve got our headquarters in Frankfurt and offices in over twenty countries - we’re pretty big.

Không, chúng tôi đã được thành lập từ lâu. Công ty được thành lập năm 1978. Công ty được tổ chức theo ba bộ phận. Chúng tôi có 6000 nhân viên, chúng tôi có trụ sở chính ở Frankfurt và văn phòng ở trên 20 quốc gia - công ty chúng tôi khá lớn.