Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

group

/ɡruːp/

tập đoàn

group of girls

join

/dʒɔɪn/

gia nhập

the place where the two rivers join

service

/ˈsɜː.vɪs/

dịch vụ

ten years service in the police force

project

/ˈprɒdʒ.ekt/

dự án; đề án

a project to establish a new national park

supply

/səˈplaɪ/

cung cấp, cung ứng

supply consumers with electricity

company

/ˈkʌm.pə.ni/

công ty

I shall be glad of your company

various

/ˈveə.ri.əs/

đa dạng, nhiều loại

tents in various shapes and sizes

resources

/ri'sɔ:s/

(thường số nhiều) tài nguyên

natural resources

establish

/ɪˈstæb.lɪʃ/

thành lập

this business was established in 1860

found

/faʊnd/

thành lập

organise

/'ɔ:gənaiz/

tổ chức

organise an expedition

divisions

/di'viʒn/

bộ phận

employee

/ɪmˈplɔɪ.iː/

nhân viên

headquarters

/ˌhedˈkwɔː.təz/

trụ sở

office

/ˈɒf.ɪs/

văn phòng

our office is in centre of the town

country

/ˈkʌn.tri/

nước, quốc gia

European countries

pretty

/ˈprɪt.i/

khá

a pretty child

Chọn tất cả