Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
"This is Your Life" is one of the most popular programmes
"Đây là cuộc đời của bạn" là một trong những chương trình ưa thích nhất
on British and American television.
trên hệ thống truyền hình Anh và Mỹ.
Every week a famous person is invited to a television studio,
Hàng tuần, một nhân vật có tiếng tăm được mời đến để thu hình,
without knowing that he or she will be the subject of the programme.
mà không biết mình là nhân vật chính của chuơng trình.
The compère meets the person outside the studio and says "This is you life!"
Người điều khiển chương trình gặp nhân vật đó ngoài phòng thu hình và tuyên bố "Đây là cuộc đời của bạn!".
The person then meets friends and relatives from his or her past and present
Sau đó, nhân vật chính sẽ gặp lại các bạn bè và người thân của mình trước đây cũng như hiện nay.
Studio 4 is where the programme is recorded.
Phòng thu số 4 là nơi chương trình đưọc thực hiện.
The programme begins at eight o'clock.
Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ.
It's 6.45 now and the director is checking
Bây giờ là 6 giờ 45 và đạo diễn đang kiểm tra lại
the preparations with his new production assistant.
các công tác với người trợ lý sản xuất mới của ông ta.
The subject of tonight's show will be an actor, Jason Douglas.
Nhân vật chính của buổi trình diễn tối nay sẽ là một nam diễn viên điện ảnh, Jason Douglas.
The compère, as usual, will be Terry Donovan.
Người điều khiển chương trình, như thường lệ, sẽ là Terry Donovan.
Let's just check the arrangements.
Chúng ta hãy kiểm tra lại công tác chuẩn bị.
We're bringing Jason Douglas here in a studio car -
Chúng ta sẽ đưa Jason Douglas đến đây bằng xe của đài truyền hình-
he thinks he's coming to a discussion programme!
anh ta nghĩ mình đang đến dự một cuộc thảo luận!
The driver has been told to arrive at exactly 7.55.
Tài xế đã được dặn là phải đến đài truyền hình đúng 7 giờ 55.
Now, the programme begins at eight o'clock.
Chương trình được bắt đầu vào lúc 8 giờ.
At that time Jason will be walking to the studio.
Vào lúc đó Jason sẽ đang bước đến phòng thu.
Terry Donovan will start his introduction at 8.01,
Terry Donovan sẽ bắt đầu giới thiệu vào lúc 8 giờ 01
and Jason will arrive at 8.02.
và Jason sẽ đến lúc 8 giờ 02.
Terry will meet him at the studio entrance...
Terry sẽ gặp anh ta ở cửa phòng thu...
Camera 4 will be there.
Máy quay số 4 sẽ hướng về phía đó.
Then he'll take him to that seat.
Sau đó Terry sẽ đưa anh ta đến chỗ ngồi đằng kia.
It'll be on Camera 3.
Máy quay số 3 sẽ hướng về đó.
Jason will be sitting there during the whole programme.
Jason sẽ ngồi ở đó suốt cả chương trình.
For most of the show Terry will be standing in the middle,
Phần lớn thời gian chương trình Terry sẽ đứng ở giữa phòng thu
and he'll be on Camera 2.
và máy số 2 sẽ thu hình anh.
The guests will come through that door,
Khách mời sẽ vào phòng thu qua cái cửa kia,
talk to Terry and Jason... and then sit over there.
nói chuyện với Terry và Jason... và sau đó ngồi ở đằng kia.
Now, is that all clear?
Giờ thì tất cả rõ chứ?
Yes... there's just one thing.
Rõ... chỉ còn một điều này.
Well, what is it?
Điều gì vậy?
Who's going to look after the guests during the show?
Ai sẽ phụ trách phía khách mời trong buổi diễn?
Pauline is.
Pauline.
And where will they be waiting during the show?
Và họ sẽ chờ ở đâu trong buổi diễn?
In room 401, as usual. Pauline will be waiting with them, and she'll be watching the show on the monitor.
Trong phòng 401, như thường lệ. Pauline sẽ ngồi chờ cùng với họ, và cô ấy sẽ quan sát buổi trình diễn qua máy kiểm tra.
She'll tell them two minutes before they enter.
Cô ấy sẽ báo cho họ biết 2 phút trước khi họ vào phòng thu.
I think that's everything.
Tôi nghĩ vậy là ổn cả rồi.
Học câu