Học câu

"This is Your Life" is one of the most popular programmes
"Đây là cuộc đời của bạn" là một trong những chương trình ưa thích nhất
Thu âm
Nghe lại
on British and American television.
trên hệ thống truyền hình Anh và Mỹ.
Thu âm
Nghe lại
Every week a famous person is invited to a television studio,
Hàng tuần, một nhân vật có tiếng tăm được mời đến để thu hình,
Thu âm
Nghe lại
without knowing that he or she will be the subject of the programme.
mà không biết mình là nhân vật chính của chuơng trình.
Thu âm
Nghe lại
The compère meets the person outside the studio and says "This is you life!"
Người điều khiển chương trình gặp nhân vật đó ngoài phòng thu hình và tuyên bố "Đây là cuộc đời của bạn!".
Thu âm
Nghe lại
The person then meets friends and relatives from his or her past and present
Sau đó, nhân vật chính sẽ gặp lại các bạn bè và người thân của mình trước đây cũng như hiện nay.
Thu âm
Nghe lại
Studio 4 is where the programme is recorded.
Phòng thu số 4 là nơi chương trình đưọc thực hiện.
Thu âm
Nghe lại
The programme begins at eight o'clock.
Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ.
Thu âm
Nghe lại
It's 6.45 now and the director is checking
Bây giờ là 6 giờ 45 và đạo diễn đang kiểm tra lại
Thu âm
Nghe lại
the preparations with his new production assistant.
các công tác với người trợ lý sản xuất mới của ông ta.
Thu âm
Nghe lại
The subject of tonight's show will be an actor, Jason Douglas.
Nhân vật chính của buổi trình diễn tối nay sẽ là một nam diễn viên điện ảnh, Jason Douglas.
Thu âm
Nghe lại
The compère, as usual, will be Terry Donovan.
Người điều khiển chương trình, như thường lệ, sẽ là Terry Donovan.
Thu âm
Nghe lại
Let's just check the arrangements.
Chúng ta hãy kiểm tra lại công tác chuẩn bị.
Thu âm
Nghe lại
We're bringing Jason Douglas here in a studio car -
Chúng ta sẽ đưa Jason Douglas đến đây bằng xe của đài truyền hình-
Thu âm
Nghe lại
he thinks he's coming to a discussion programme!
anh ta nghĩ mình đang đến dự một cuộc thảo luận!
Thu âm
Nghe lại
The driver has been told to arrive at exactly 7.55.
Tài xế đã được dặn là phải đến đài truyền hình đúng 7 giờ 55.
Thu âm
Nghe lại
Now, the programme begins at eight o'clock.
Chương trình được bắt đầu vào lúc 8 giờ.
Thu âm
Nghe lại
At that time Jason will be walking to the studio.
Vào lúc đó Jason sẽ đang bước đến phòng thu.
Thu âm
Nghe lại
Terry Donovan will start his introduction at 8.01,
Terry Donovan sẽ bắt đầu giới thiệu vào lúc 8 giờ 01
Thu âm
Nghe lại
and Jason will arrive at 8.02.
và Jason sẽ đến lúc 8 giờ 02.
Thu âm
Nghe lại
Terry will meet him at the studio entrance...
Terry sẽ gặp anh ta ở cửa phòng thu...
Thu âm
Nghe lại
Camera 4 will be there.
Máy quay số 4 sẽ hướng về phía đó.
Thu âm
Nghe lại
Then he'll take him to that seat.
Sau đó Terry sẽ đưa anh ta đến chỗ ngồi đằng kia.
Thu âm
Nghe lại
It'll be on Camera 3.
Máy quay số 3 sẽ hướng về đó.
Thu âm
Nghe lại
Jason will be sitting there during the whole programme.
Jason sẽ ngồi ở đó suốt cả chương trình.
Thu âm
Nghe lại
For most of the show Terry will be standing in the middle,
Phần lớn thời gian chương trình Terry sẽ đứng ở giữa phòng thu
Thu âm
Nghe lại
and he'll be on Camera 2.
và máy số 2 sẽ thu hình anh.
Thu âm
Nghe lại
The guests will come through that door,
Khách mời sẽ vào phòng thu qua cái cửa kia,
Thu âm
Nghe lại
talk to Terry and Jason... and then sit over there.
nói chuyện với Terry và Jason... và sau đó ngồi ở đằng kia.
Thu âm
Nghe lại
Now, is that all clear?
Giờ thì tất cả rõ chứ?
Thu âm
Nghe lại
Yes... there's just one thing.
Rõ... chỉ còn một điều này.
Thu âm
Nghe lại
Well, what is it?
Điều gì vậy?
Thu âm
Nghe lại
Who's going to look after the guests during the show?
Ai sẽ phụ trách phía khách mời trong buổi diễn?
Thu âm
Nghe lại
Pauline is.
Pauline.
Thu âm
Nghe lại
And where will they be waiting during the show?
Và họ sẽ chờ ở đâu trong buổi diễn?
Thu âm
Nghe lại
In room 401, as usual. Pauline will be waiting with them, and she'll be watching the show on the monitor.
Trong phòng 401, như thường lệ. Pauline sẽ ngồi chờ cùng với họ, và cô ấy sẽ quan sát buổi trình diễn qua máy kiểm tra.
Thu âm
Nghe lại
She'll tell them two minutes before they enter.
Cô ấy sẽ báo cho họ biết 2 phút trước khi họ vào phòng thu.
Thu âm
Nghe lại
I think that's everything.
Tôi nghĩ vậy là ổn cả rồi.
Thu âm
Nghe lại