Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hi Nguyen, how's your stay there?
Chào Nguyên, bạn ở đây thế nào rồi?
Hi Nick! Well, it's more exciting than I expected.
Chào Nick! À, thú vị hơn mình mong đợi đấy.
What are you doing?
Cậu đang làm gì vậy?
Lots of things. It's harvest time, so we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it home and dry it. Have you ever ridden a cart?
Nhiều việc lắm. Đến thời gian thu hoạch rồi, vì vậy nhà mình giúp tải lúa lên xe trâu, dắt nó về nhà và phơi lúa. Cậu từng lái xe đó chưa?
No, but I'd like to.
Chưa, nhưng mình muốn lắm.
And sometimes I go herding the buffaloes with the boys.
Và thỉnh thoáng mình di chăn trâu với những bạn nam.
You've made new friends?
Cậu có kết bạn mới không?
Yeah - right on my first day. They came and we went flying kites together.
Có - vào ngày đầu tiên của mình. Họ đã đến và chúng mình đi thả diều cùng nhau.
The people here don't buy kites - they make them. My grandfather's made me the largest, most colourful kite I've ever had. It looks great up there in the sky.
Người dân ở đây không mua diều - họ tự làm chúng. Ông nội mình đã làm cho mình con diều đầy màu sắc nhất, lớn nhất mà mình từng có. Nó trông thật vĩ đại trên bầu trời.
Oh. I'm so envious!
Ồ, mình ghen tị quá!
And everything seems to move more slowly here than in the city.
Và mọi thứ ở đây dường như diễn ra chậm hơn so với ở thành phố.
I wish I can join.
Mình mong rằng mình có thể tham gia...
Học câu