Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What's your address?
Địa chỉ của anh là gì?
My address is 88 Newton Road.
Địa chỉ của tôi là 88 đường Newton.
Where is your domicile place?
Anh cư trú ở đâu?
My domicile place is Bristol.
Nơi tôi cư trú là Bristol.
Are you a local resident?
Anh có phải là cư dân địa phương không?
Yes, I am. I have been living in Bristol since I graduated from University.
Vâng đúng vậy. Tôi sống ở Bristol từ khi tôi tốt nghiệp đại học.
Give me your telephone number, please.
Làm ơn cho tôi số điện thoại của anh.
My telephone number is 8818858.
Số điện thoại của tôi là 8818858.
Học câu