17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

address

địa chỉ

Xóa

domicile

cư trú, cư ngụ

Xóa

place

nơi, chỗ, địa chỉ

Xóa

resident

người dân

Xóa

local

[thuộc] địa phương

Xóa

graduate

tốt nghiệp (đại học..)

Xóa

telephone

điện thoại

Xóa

number

số