Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

attractions

/ə'træk∫n/

điểm hấp dẫn

the television has little attraction for me

fabulous

/ˈfæb.jə.ləs/

tuyệt vời, tuyệt diệu

fabulous wealth

reliable

/rɪˈlaɪ.ə.bəl/

đáng tin cậy

a reliable witness

metropolitan

/ˌmet.rəˈpɒl.ɪ.tən/

[thuộc] thủ đô; ở thủ đô

variety

/vəˈraɪ.ə.ti/

sự phong phú, đa dạng

variety of opinion

Chọn tất cả