Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
OK. it's not really a problem if you prefer it that way I won’t argue with you. Now the commission, I suggest a rate of fifteen percent on all the revenue you obtain, either directly or indirectly. Is that OK?
Được, nếu bên anh muốn như vậy hơn, bây giờ nó không phải là vấn đề nữa. Tôi không tranh cãi thêm. Bây giờ đến hoa hông: Tôi đề xuất mức hoa hồng 15% trên tổng doanh thu mà bên ông thu được, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Như vậy ổn không?
Fifteen percent is too low. We want at least twenty percent. The market is very competitive. We’ll have to spend a lot on advertising and promoting your products.
Mức 50% là quá thấp. Chúng tôi muốn ít nhất là 20%. Thị trường thì rất cạnh tranh. Chúng tôi phải chi nhiều cho quảng cáo và xúc tiến sản phẩm bên ông.
Yes, but we could help with this.
Phải, nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ việc này.
How much will you pay us?
Bên ông sẽ trả bao nhiêu cho chúng tôi?
Well, we might go fifty, fifty up to an agreed limit. We can talk about the exact figures later.
Ồ, chúng ta có thể chia 50/50 tùy thuộc vào giới hạn thỏa thuận. Chúng ta có thể đề cập đến con số chính xác sau.
I’ll have to think about it. We will talk about the commission later.
Tôi sẽ phải nghĩ thêm. Chúng ta sẽ nói về hoa hồng sau.
Let’s discuss the length of the contract. Normally we offer two years and to be honest, with a new distributor we prefer a shorter period. Either side can terminate with sixty days’ notice.
Hãy thảo luận về thời hạn hợp đồng. Thông thường chúng tôi đề xuất hai năm và thật lòng mà nói, với một nhà phân phối mới chúng tôi muốn thời hạn ngắn hạn. Bất kì bên bào cũng có thể dừng hợp đồng sau khi thông báo trước 60 ngày.
Well, it must be at least three years for it to be profitable for us.
Ồ, chúng tôi phải mất ít nhất ba năm thì mới có lợi nhuận.
Well, we can talk about it later. I suggest we break for lunch now.
À, chúng ta có thể bàn chuyện đó sau. Tôi đề xuất bây giờ chúng ta nghỉ đi ăn trưa.
Học câu