Giả lập hội thoại


Have you brought a curriculum vitae with you?

Cô có mang theo CV không?

Yes, here it is.

Vâng, đây ạ.

It seems you've little experience insecretarial work.

Có vẻ như cô có ít kinh nghiệm làm thư kí.

I've just graduated from university. I can't say I'm very much experienced in this field. But nothing is too difficult for a diligent student.

Tôi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi không thể nói rằng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng đối với một sinh viên chăm chỉ thì không có gì là khó khăn.

Have you studied any secretarial course?

Cô đã học bất kì khóa đào tạo thư kí nào chưa?

Yes, I've taken such courses as secretarial principles, office administration, business English, public relations, and file keeping.

Có ạ, tôi đã từng học những khóa học như các quy tắc cho nghiệp vụ thư kí, quản trị văn phòng, tiếng Anh kinh doanh, quan hệ công chúng, và lưu trữ.

What are your plans for the future?

Kế hoạch cho tương lai của cô là gì?

I hope to start with an entry-level secretarial position and become an administrative assistant in a few years' time.

Tôi hi vọng bắt đầu với vị trí thư kí mới vào nghề và trở thành trợ lí hành chính trong một vài năm tới.