Giả lập hội thoại


4 This can be acquired or self-generated - of course it may have to be recognized as an asset, if certain criteria are met.

4. Chúng ta có thể đạt được điều này hoặc nó sẽ được tự tạo ra - đương nhiên nó phải được công nhận là một tài sản, nếu đáp ứng được các tiêu chí cụ thể.

5 Here we’re talking about things which we don’t actually own - they go back to their owners after a certain amount of time.

5. Ở đây chúng ta đang nói về những thứ mà chúng ta không thật sự có - chúng trở về chủ cũ sau một khoảng thời gian nào đó.

They require different disclosure in the Balance Sheet, and the GAAP of different countries can require different classification, normally finance or operating.

Chúng yêu cầu việc tiết lộ công khai trong bảng cân đối kế toán, và các nguyên tắc kế toán chấp nhận chung của các quốc gia khác nhau có thể yêu mức phân loại khác nhau, thường là tài chính hoặc vận hành.

6 The methods used to measure this can vary considerably. The normal ones are FIFO, which means ‘first in first out’, LIFO or ‘last In first out’, or average cost, which is somewhere between the two. All give a different value for what we hold.

6. Các phương pháp được sử dụng để đo yếu tố này có thể rất khau nhau. Các phương pháp thông thường là FIFO, có nghĩa là 'first in first out' (vào trước ra trước), LIFO hay 'last in first out' (vào cuối ra trước), hoặc chi phí trung bình, phương pháp ở khoảng giữa 2 phương pháp trên. Mỗi phương pháp cho chúng ta một giá trị khác nhau.