Giả lập hội thoại


Why are you interested in working for our travel agency?

Tại sao cô thích làm cho hãng lữ hành của chúng tôi?

I like travelling, and I also like meeting various kinds of people.

Tôi thích dịch chuyển, và tôi cũng thích gặp gỡ nhiều kiểu người.

What courses have you completed at college?

Hồi học đại học cô đã hoàn thành những khóa học nào?

I have studied economics of tourism, tourist marketing, tourist psychology, tourist culture, guiding methods and techniques, law of tourism and so on.

Tôi đã học kinh tế du lịch, marketing du lịch, tâm lí học du lịch, văn hóa du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, luật du lịch, ...

What do you think the responsibilities of a tourist guide are?

Theo cô trách nhiệm của một hướng dẫn viên du lịch là gì?

A tourist guide must be responsible for arranging and coordinating tour activities, and offering service of translation, accomodations, sightseeing, shopping and entertainment.

Một hướng dẫn viên du lịch phải có trách nhiệm sắp xếp và tổ chức các hoạt động du lịch, cũng như mang đến dịch vụ phiên dịch, chỗ ở, ngắm cảnh, mua sắm và giải trí.