Giả lập hội thoại


Did you say we were meeting here?

Anh đã bảo rằng chúng ta họp ở đây?

Yes. Sorry. IT needed to do something to my computer, so my office wasn't free.

Vâng, xin lỗi. Bộ phận IT cần thao tác gì đó với máy tính của tôi, do vậy văn phòng của tôi đang bận.

Ok, well, this is fine.

Vâng, không sao.

Anyways, shall we start with an update from everyone? Can we try and keep this to 20 minutes, though, so we have time for the main item afterwards. So, how are things going? Maria? What's happening in the Training Department this week?

Dù sao, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp với các thông tin cập nhật từ mọi người? Chúng ta có thể cố gắng giữ thời lượng phần này trong 20 phút, để có thời gian cho các nội dung chính sau đó. Vậy mọi thứ sao rồi Maria? Tuần này có gì đang diễn ra ở bộ phận đào tạo?

So far so good. We have two external trainers in this week. One of them is working with call centre staff at the other site, so I hope they all turn up.

Đến giờ vẫn tốt ạ. Trong tuần này, chúng ta có hai chuyên viên đào tạo từ bên ngoài. Một trong số họ đang làm việc với nhân viên CSKH tại khu vực bên kia, vì vậy tôi hi vọng và mọi người sẽ có mặt.

What do you mean?

Ý chị là gì?

Well, there were lots of absences for the last training we had at the call centre. I'm surpirsed really. It's in paid time and you'd think people would enjoy having some training.

À, trong buổi đạo tạo trước tại trung tâm CSKH, có rất nhiều người vắng mặt. Tôi thực sự cũng ngạc nhiên. Buổi đào tạo trong thời gian được trả lương và tôi nghĩ là mọi người sẽ thích thú tham gia đào tạo.

But they have to go. It's not really their decision to go or not. Did you speak to Customer Service.

Nhưng họ phải đi chứ. Việc đi hay không thực sự không phải do họ quyết định. Chị đã nói chuyện với bộ phận CSKH chưa?

No, I was going to do that today. Should I speak to Anna?

Chưa, tôi định sẽ làm việc đó hôm nay. Tôi có nên nói chuyện với Chị Anna không?

Yes, in fact, I am meeting Anna today so I 'll mention it ....

À, trên thực tế, Hôm nay tôi sẽ gặp chị Anna, vậy tôi sẽ đề cập chuyện này ....