Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
How tall are you?
Cô cao bao nhiêu?
My height is one meter and seventy-two centimeters.
Tôi cao 1,72 mét.
What about your eyesight?
Thế còn thị lực?
I've never had any vision problem since my childhood.
Từ bé đến giờ tôi chưa từng gặp bất kì vấn đề nào liên quan đến thị lực.
What makes you decide on this type of occupation?
Điều gì khiến cô quyết định chọn nghề này?
I love the sky. When I was a child, I imagined flying into the sky someday. I also like travelling and enjoy working with people.
Tôi yêu bầu trời. Khi còn bé, tôi đã tưởng tượng một ngày nào đó tôi sẽ bay vào bầu trời. Tôi còn thích du lịch và thích làm việc với con người nữa.
What are the special features for a stewardess?
Một tiếp viên thì cần những nét đặc biệt nào?
Well, a stewardess should be friendly, patient, kind and polite to passengers.
Ồ, một tiếp viên cần thân thiện, kiên nhẫn, tử tế và lịch sự với hành khách.
Do you have these features?
Cô có những đặc điểm này không?
I think I have.
Tôi nghĩ là tôi có.
Học câu