Giả lập hội thoại


Right, can we start, please? The main aim of the meeting is to decide the date of the launch. After that, we’ll talk about our marketing strategy and decide which sales outlets we should target. OK, when are we going to launch the goggles? Katharina, what do you think? Should it be early next year or should we wait until the summer?

Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Mục đích chính của cuộc họp là để quyết định ngày ra mắt. Sau đó, chúng ta sẽ nói về chiến lược marketing và quyết định xem chúng ta nên nhắm tới điểm bán hàng nào. OK, khi nào chúng ta sẽ ra mắt kính râm? Katharina, cô có suy nghĩ gì? Chúng ta nên cho ra mắt vào đầu năm tới hay đợi đến mùa hè?

I’m in favour of February or March. There’s a gap in the market for our products. Why wait any longer? The goggles are technically advanced - let’s just cash in on that.

Tôi cho rằng vào tháng hai hoặc tháng ba. Tồn tại lỗ hổng thị trường cho sản phẩm của chúng ta. Sao phải chờ lâu hơn? Kính râm được sản xuất với công nghệ tiên tiến - hãy tận dụng điểm đó.

Thanks, Katharina. OK, let’s hear a few more views. Kenneth, what’s your opinion?

Cảm ơn Katharina. Được, chúng ta hãy nghe thêm một vài ý kiến. Kenneth, anh có suy nghĩ gì?

Mmm, I don’t know about February. It’s a bit early in the year. I suggest we launch in May or June. People go on holiday then it’s a peak period for buying goggles.

Ừm, tôi không tán thành vào tháng hai. Thế hơi sớm. Tôi đề xuất chúng ta cho ra mắt vào tháng năm hoặc sáu. Mọi người đi nghỉ lễ nên đó là thời gian cao điểm mua kính râm.