Giả lập hội thoại


Have you had any experience in food and beverage services?

Cô đã từng có kinh nghiệm trong bộ phận nhà hàng và quầy uống chưa?

Actually, I have been serving in an international restaurant since I graduated from the vocational high school.

Thật sự thì, tôi đã làm phục vụ trong một nhà hàng quốc tế từ khi tôi tốt nghiệp trường trung cấp nghề.

Could you tell me something about the restaurant service?

Cô có thể nói cho tôi một vài điều về dịch vụ nhà hàng không?

Yes. Food and beverage service includes accepting revervations, giving information about restaurant hours, taking orders recommending food to customers as well as presenting bills.

Được chứ. Bộ phận nhà hàng và quầy uống bao gồm nhận đặt phòng, cung cấp thông tin về thời gian hoạt động của nhà hàng, ghi chép đơn đặt bàn, đề xuất thực đơn cho khách cùng với xuất hóa đơn.

Suppose a guest wants to change the order after a course has been served, what should you do?

Giả sử một thực khách muốn thay đổi thực đơn sau khi đã dọn đồ ăn lên, cô nên làm gì?

It depends. If it is the waiter who makes the mistake, I'll take the course immediately. But if the guest ordered it and then forgot about it, the course can't be exchanged once it has been served. This is a common rule.

Còn tùy. Nếu đó là lỗi của hầu bàn, tôi sẽ mang món ăn đi luôn. Nhưng nếu khách đặt nó và sau đó quên mất, một khi món ăn được mang lên tôi sẽ không đổi món. Đây là nguyên tắc cơ bản.