Giả lập hội thoại


Thanks, Kenneth. Nadia, what’s your view? You’re a keen swimmer, I know.

Cảm ơn Kenneth. Nadia, cô có ý kiến gì? Tôi biết cô là một tay bơi cừ.

In my opinion, February’s the best time. We could promote them in swimming pools and opticians. The price should be high. I’d say, at least £50.

Theo tôi, tháng hai là thời gian tốt nhất. Chúng ta quảng cáo chúng ở bể bơi và chỗ người làm mắt kính. Nên để giá cao. Tôi cho rằng, ít nhất là 50 bảng Anh.

Hold on a minute. I thought we were talking about the launch date, not about promotion or price.

Chờ chút. Tôi nghĩ chúng ta đang bàn về ngày ra mắt, không phải về cách xúc tiến và giá cả.

You’re right, Katharina. Let’s get back to the point. OK everyone, I think on balance we agree - we prefer the earlier date. Let’s move on now to marketing. Julia, which outlets do you think we should target?

Katharina nói đúng. Hãy quay lại vấn đề. OK mọi người, sau khi cân nhắc tôi cho rằng chúng ta tán thành - chúng ta muốn ngày ra mắt sớm hơn. Hãy chuyển đến vấn đề marketing. Julia theo cô chúng ta nên nhằm vào điểm bán hàng nào?

I think we should start with the specialist stores. That’s where most swimmers buy their goggles.

Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với các cửa hàng chuyên doanh. Hầu hết ai đi bơi cũng mua kính râm ở đấy.

What do you mean by specialist stores, Julia? Are you thinking of sports goods outlets, you know, stores which only sell sports equipment?

Các cửa hàng chuyên doanh, Julia, ý cô là gì? Có phải cô đang nghĩ đến cửa hàng bán đồ thể thao, mọi người biết đấy, cửa hàng mà chỉ bán dụng cụ thể thao?

Exactly. They should be our main target.

Chính xác. Đấy nên là mục tiêu chính.