Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Do you think the hotel facilities and service is a kind of commodity? Why?
Theo cô những tiện nghi và dịch vụ của khách sạn có phải là một loại hàng hóa không? Tại sao?
Yes. It is a special kind of goods sold by a hotel to its guests. It provides for guests all kind of services with its tangible facilities and space and its intangible time and labor.
Có. Đó là một loại hàng hóa đặc biệt được bán bởi một khách sạn cho khách của mình. Nó cung cấp cho khách tất cả các dịch vụ, cơ sở vật chất và không gian hữu hình cùng với thời gian và sức lao động vô hình.
Can you say something about the importance of hotel service quality?
Hãy nói về tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ khách sạn.
Yes. Service quality determines a hotel's reputation. Reputation is a precious as one's life. Service quality is inseparable from reputation.
Vâng. Chất lượng dịch vụ quyết định danh tiếng của một khách sạn. Danh tiếng là tài sản quý giá chẳng khác gì mạng sống của một con người. Chất lượng dịch vụ không thể tách rời với danh tiếng.
What do you think is the trend of changes in the future hotels?
Cô nghĩ xu hướng thay đổi của các khách sạn trong tương lai là gì?
Things will be developing toward 5C; those are Chain in hotel operation, Combination in service levels, Character in hotel design, Computer in hotel management and Competition in market.
Mọi thứ sẽ phát triển theo hướng 5C; đó là chuỗi những hoạt động của khách sạn, phối hợp trong các mức dịch vụ, đặc điểm của thiết kế khách sạn, máy tính trong quản lí khách sạn và cạnh tranh trên thị trường.
Học câu