Giả lập hội thoại


OK, the main item on the agenda is whether we should sell our store in Paris. I'd like to hear your opinions about this. But first of all, can you give us the background, Michel?

OK, nội dung chính trong chương trình họp là liệu chúng ta có nên bán cửa hàng ở Paris hay không. Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Nhưng trước hết, Michel, phiền anh nêu lên tình hình cơ bản.

Yes. As you all know, we opened the store in Boulevard Jordan five years ago. We hoped it would be a base for expansion into other areas of France. But it hasn't been a success. It hasn't attracted enough customers and it's made losses every year. As I see it, it's going to be very difficult to get a return on our investment.

Được. Như mọi người đều biết, chúng ta đã mở một cửa hàng ở Boulevard Jordan cách đây 5 năm. Chúng ta đã kì vọng nó sẽ là bệ phóng để chúng ta mở rộng sang các khu vực khác ở Pháp. Nhưng nó đã không thành công. Nó đã không thu hút đủ khách hàng và năm nào cũng thua lỗ. Theo tôi thấy, việc thu lợi nhuận cho khoản đầu tư sẽ rất khó khăn.

I agree. There's no possibility it'll make a profit. It's in the wrong location, theres too much competition, and our products don't seem to appeal to French people. We should never have entered the market - it was a mistake. We should sell out as soon as possible.

Tôi tán thành. Cửa hàng sẽ không có khả năng tạo ra lợi nhuận. Nó ở sai vị trí, phải cạnh tranh quá nhiều, và các sản phẩm của chúng ta không có vẻ là thu hút người Pháp. Đáng lẽ chúng ta đừng bao giờ thâm nhập vào thị trường - đấy là một sai lầm. Chúng ta nên bán đi càng nhanh càng tốt.

I don’t agree with that at all. Things have gone wrong there, it’s obvious. The management’s let us down badly, they haven’t adapted enough to market conditions. But it’s far too early to close the business down. I suggest we bring in some marketing consultants - a French firm, if possible - and get them to review the business. We need more information about where we’re going wrong.

Tôi hoàn toàn không đồng ý. Rõ ràng, mọi thứ đã đi sai. Ban quản lý đã làm chúng ta quá thất vọng, họ vẫn chưa quen với tình hình thị trường. Nhưng vẫn còn quá sớm để đóng cửa cửa hàng. Tôi đề xuất mời một vài cố vấn marketing - một công ty Pháp, nếu được - và để họ xem lại việc kinh doanh của chúng ta. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn về việc chúng ta đã sai điều gì.