Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

agenda

/əˈdʒen.də/

chương trình nghị sự

french

/frent∫/

người Pháp

success

/səkˈses/

sự thành công

make a success for something

attract

/əˈtrækt/

thu hút

a magnet attracts steel

return

/rɪˈtɜːn/

doanh lợi đầu tư, lợi nhuân

return to Paris from London

wrong

/rɒŋ/

sai

you were wrong to take the car without permission

location

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

địa điểm, vị trí

a suitable location for new houses

enter

/ˈen.tər/

thâm nhập

don't enter without knocking

mistake

/mɪˈsteɪk/

sai lầm

you can't arrest me! There must be come mistake

adapt

/əˈdæpt/

thích nghi, thay đổi để phù hợp

this machine has been specially adapted for use underwater

Chọn tất cả