Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What's your attitude about the present teaching method in the middle school?
Cô có thái độ gì về phương pháp giảng dạy hiện nay tại trường trung học?
I think this would do more harm than good. Maybe we all realize a phenomenon, that is, for most subjects, teachers always talk too much, but students just listen and take notes. This lecture method is pure. As this is an evil of long standing, it's difficult to change it.
Tôi nghĩ là hại nhiều hơn lợi. Có lẽ tất cả chúng ta đều nhận ra một hiện tượng là đối với hầu hết các môn học, giáo viên luôn giảng nhiều, nhưng học sinh thì chỉ nghe và ghi chép. Phương pháp giảng bài này rất đơn thuần. Rất khó để thay đổi nó vì nó là một việc xấu đã tồn tại từ lâu.
How will you do for that?
Cô sẽ làm gì để thay đổi?
I think teachers just are directors. They should give scope to the students' initiative and creativeness, instead of taking their rights away from speaking. So maybe it's better to divide students into groups and ask them to generate their own ideas actively.
Tôi nghĩ rằng giáo viên chỉ là người dẫn đường. Họ nên đưa ra cái sườn để học sinh chủ động và sáng tạo, thay vì lấy đi quyền phát biểu của học sinh. Do đó có lẽ việc chia học sinh thành nhóm và bảo chúng chủ động suy nghĩ là tốt hơn.
Why do you think it is better?
Tại sao cô cho rằng nó tốt hơn?
It can help develop the problem-solving ability of students.
Nó có thể giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
Học câu