Giả lập hội thoại


How long have you been working at that bank?

Cô đã làm việc ở ngân hàng đó trong bao lâu?

I have been working in the bank since 2004.

Tôi đã làm việc ở đó từ năm 2004.

Why do you think you are qualified for the job?

Tại sao cô cho rằng bản thân đủ tiêu chuẩn cho công việc?

I think I have a precise attitude which is very important for bank clerk.

Tôi nghĩ là tôi có thái độ tỉ mỉ. Điều này rất quan trọng cho một nhân viên ngân hàng.

And the post requires frequent communication with clients, what about your communication skills and clients serving senses?

Và vị trí này yêu cầu phải giao tiếp thường xuyên với khách hàng, thế còn kĩ năng giao tiếp và kĩ năng phục vụ khách hàng?

I think I have these two abilities.

Tôi cho rằng tôi có 2 kĩ năng này.

Have you heard that a cashier embezzeled $50,000 from the bank and ran away? What do you think of it?

Cô đã nghe chuyện một thủ quỹ biển thủ $50.000 của ngân hàng và bỏ trốn chưa? Cô nghĩ gì về việc này?

I think this kind of thing indicates the cashier is not responsible for his work. His mistakes absolutely can be attributed to the personal character.

Tôi nghĩ là việc này cho thấy người thủ quỹ không có trách nhiệm với công việc của anh ta. Lỗi của anh ta có thể quy cho tính khí cá nhân.