Giả lập hội thoại


How long is a trial period?

Thời gian thử việc trong bao lâu?

It depends. Yours is three months, and during this period, you are half-paid.

Còn tùy. Thời gian thử việc của cô là ba tháng, và trong thời gian này, cô được nhận nửa số lương.

And then what?

Và rồi sao nữa?

Raises are given after three months' probation period according to your performance.

Tăng lương sau giai đoạn thử việc ba tháng dựa theo năng lực của cô.

When will you make me sign the contract?

Khi nào thì ông sẽ cho tôi kí hợp đồng lao động?

If you work all right in the three months, you will be put on the permanent payroll and be asked to sign the contract.

Nếu trong ba tháng cô làm được, cô sẽ được đưa vào biên chế lâu dài và được đề xuất kí hợp đồng.

Ok. I see.

Được. Tôi hiểu.

You'll be covered on our medical plan while on duty.

Cô sẽ được chi trả cho y tế theo kế hoạch của chúng tôi trong thời gian làm việc.

Well, I see it.

Ồ, tôi hiểu.

The company will cover reasonable number of sick days. Have you read the other terms of the contract?

Công ty sẽ trả lương ngày nghỉ ốm trong khuôn khổ cho phép. Cô đã đọc các điều khoản khác của hợp đồng chưa?

Yes, I noticed an item about flexible time. Is this a possibility for me?

Rồi, tôi để ý một mục về thời gian làm việc linh động. Tôi có được phép như vậy không?

Yes, but you must discuss the details with your manager.

Được, nhưng cô cần phải thảo luận chi tiết với quản lí.