Giả lập hội thoại


So, that’s the background.

Vâng, đó là phần thông tin cơ bản.

Right, let’s now move on to the test launch.

Chúng ta hãy chuyển sang nội dung về cuộc ra mắt thử nghiệm.

How successful was it? Well, in two words, very successful.

Cuộc ra mắt thành công ở mức độ nào? Vâng, bằng 2 từ, rất thành công.

If you look at the graph, you’ll see the bar’s actual sales compared with forecast sales.

Nếu các bạn nhìn vào biểu đồ, mọi người sẽ thấy doanh số bán hàng thực tế của thanh sô-cô-la so với doanh số bán hàng dự kiến của nó.

Quite a difference isn’t there?

Rất khác biệt đúng không?

The sales were over twenty percent higher than we predicted.

Doanh số bán hàng cao hơn chúng tôi dự kiến 20%.

In other words a really good result.

Nói cách khác kết quả thật sự tuyệt.

Well above our expectations.

Vâng trên cả mong đợi.

The sales show that the pricing of the product was correct.

Doanh số bán hàng cho thấy việc định giá sản phẩm là chính xác.

And they show that, as a premium line, the Frejus bar should be successful nationwide.

Và con số cho thấy, với tư cách là dòng sản phẩm cao cấp, the Frejus bar sẽ thành công trên cả nước.

To sum up, a very promising test launch.

Kết luận lại, một cuộc ra mắt thử nghiệm đầy hứa hẹn.

I believe the bar has great potential in the market.

Tôi tin rằng thanh sô-cô-la có tiềm năng rất lớn trên thị trường.

Right, where do we go from here?

Vâng, vậy thì chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Obviously, we’ll move on to stage two and have a national advertising and marketing campaign.

Rõ ràng, chúng tôi sẽ chuyển ang giai đoạn số hai và tổ chức chiến dịch quảng cáo và chiến dịch marketing trên cả nước.

In a few months, you’ll be visiting our sales outlets and taking orders. I hope, for the new product.

Trong một vài tháng tới, các bạn sẽ có thể đến thăm đại lí của chúng tôi và đặt hàng. Hi vọng là vậy.

Thanks very much.

Cảm ơn rất nhiều.

Any questions?

Có ai có câu hỏi không ạ?