Giả lập hội thoại


Good morning! I will be with you in a moment.

Chào buổi sáng!Tôi sẽ tiếp anh ngay đây.

Thank you.

Cảm ơn.

Hello, thank you for waiting. How can I help you?

Xin chào, Cảm ơn anh đã đợi. Tôi có thể giúp gì ạ?

Hello, my name is Peter Smith. I am here to see Mr Albert Jones.

Xin chào, tên tôi là Peter Smith. Tôi đến đây để gặp ông Albert Jones.

Is he expecting you?

Ông ấy có biết anh đến không?

Yes, we have a meeting at 10 o' clock.

Có, Chúng tôi có cuộc họp lúc 10 giờ.

Please have a seat. I will let him know that you are here.

Mời anh ngồi. Tôi sẽ báo cho ông ấy biết là anh ở đây.

Thank you very much!

Cảm ơn rất nhiều!

His assistant says that he will be with you in 5 minutes. Would you like a coffee?

Trợ lý của ông ấy bảo là 5 phút nữa ông ý sẽ ra gặp anh. Anh có muốn dùng cà phê không?

No, thank you I'm fine.

Không cảm ơn, tôi ổn.

Mr Jones is ready to meet with you now.

Giờ, ông Jones đã sẵn sàng gặp anh.

Okay, thank you.

Vâng, cảm ơn.

He's in conference room 2. Second door on your left.

Ông ấy trong phòng hội thảo số 2. Cửa thứ 2 bên tay trái.

Okay, great. Have a nice day.

Vâng, tuyệt quá. Chúc một ngày tốt lành.

You, too. Good bye.

Anh cũng thế nhé. Tạm biệt.