17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

moment

chốc, lúc, lát

Xóa

help

giúp đỡ, cứu giúp, giúp

Xóa

expect

mong đợi, chờ mong; hy vọng

Xóa

meeting

cuộc họp, hội nghị

Xóa

assistance

sự giúp đỡ

Xóa

coffee

cà phê; hạt cà phê

Xóa

conference

sự bàn bạc, sự trao đổi ý kiến

Xóa

left

[bên] trái