Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

board

/bɔːd/

ban giám đốc

meeting

/ˈmiː.tɪŋ/

cuộc họp

we've had three meetings, and still we haven't reached agreement

discuss

/dɪˈskʌs/

thảo luận, bàn luận, tranh luận

we discussed when to go (when we should go)

debt

/det/

nợ

if I pay all my debts, I'll have no money left

issue

/ˈɪʃ.uː/

vấn đề

an important issue

shareholder

/ˈʃeəˌhəʊl.dər/

cổ đông

gearing

/ˈɡɪə.rɪŋ/

tỉ suất nợ trên vốn

the gearing of this machine is unusual

nervous

/ˈnɜː.vəs/

lo lắng

nervous disorder

service

/ˈsɜː.vɪs/

sự phục vụ

ten years service in the police force

attract

/əˈtrækt/

hút

a magnet attracts steel

investment

/ɪnˈvest.mənt/

sự đầu tư, vốn đầu tư; cơ sở được đầu tư

significant

/sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt/

lớn

a significant smile

amount

/əˈmaʊnt/

lượng

the cost amounted to £2.00

factory

/ˈfæk.tər.i/

xí nghiệp; nhà máy

factory workers

solution

/səˈluː.ʃən/

giải pháp

she can find no solution to her financial troubles

important

/ɪmˈpɔː.tənt/

quan trọng

an important decision

lease

/liːs/

hợp đồng cho thuê (nhà, đất)

asset

/ˈæs.et/

tài sản

good health is a great asset

allow

/əˈlaʊ/

cho phép

smoking is not allowed here

country

/ˈkʌn.tri/

nước, quốc gia

European countries

Chọn tất cả