17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

board

ban giám đốc

Xóa

meeting

cuộc họp

Xóa

discuss

thảo luận, bàn luận, tranh luận

Xóa

debt

nợ

Xóa

issue

vấn đề

Xóa

shareholder

cổ đông

Xóa

gearing

tỉ suất nợ trên vốn

Xóa

nervous

lo lắng

Xóa

service

sự phục vụ

Xóa

attract

hút

Xóa

investment

sự đầu tư, vốn đầu tư; cơ sở được đầu tư

Xóa

significant

lớn

Xóa

amount

lượng

Xóa

factory

xí nghiệp; nhà máy

Xóa

solution

giải pháp

Xóa

important

quan trọng

Xóa

lease

hợp đồng cho thuê (nhà, đất)

Xóa

asset

tài sản

Xóa

allow

cho phép

Xóa

country

nước, quốc gia