Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
4teen. It's my favorite magazine.
4Teen. Đó là tạp chí yêu thích của mình!
Oh, look, it's Mai. And she is with someone.
Ổ, nhìn kìa! Đó là Mai. Và bạn ấy đang đi với ai đó.
Oh, who's that? She has glasses and she has long black hair.
Ồ, ai đó? Cô ấy đeo kiếng và có mái tóc đen dài.
I don't know. They're coming over.
Mình không biết. Họ đang đi qua kìa.
Would you like to sitdown? We have lots of food.
Bạn muốn ngồi xuống không? Tụi mình có nhiều đồ ăn lắm.
Oh, sorry, we can't. It's time to go home. This evening we are working on our school project.
Ổ xin lỗi, chúng mình không thể. Đến giờ về nhà rồi. Tối nay chúng mình sẽ làm việc về dự án của trường.
Sounds great. I'm going to the judo club with my brother. How about you, Phuc?
Tuyệt đấy. Mình sẽ đến câu lạc bộ judo với anh trai. Còn bạn?
I'm visiting my grandma and grandpa.
Mình sẽ thăm ông bà mình.
Học câu