17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

community

cộng đồng

Xóa

benefit

lợi, lợi ích

Xóa

volunteer

người tình nguyện, đi tình nguyện

Xóa

donate

biếu, tặng, quyên góp

Xóa

organisation

sự tổ chức

Xóa

service

dịch vụ