Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Which university did you graduate from?
Anh tốt nghiệp đại học nào?
Birmingham University. I have learned Economics for four years.
Đại học Birmingham. Tôi đã học kinh tế ở đó 4 năm.
What department did you study in?
Anh đã học khoa gì?
I was in the Department of Physics.
Tôi học ở khoa Vật lý.
Did you get a good record in maths at school?
Anh có thành tích tốt về môn toán ở trường không?
Yes, I got full marks in Maths.
Có, tôi được điểm tối đa về môn toán.
What degree have you received?
Anh đã nhận bằng cấp gì?
I have a B.S degree.
Tôi có bằng cử nhân khoa học.
When and where did you receive your MBA degree?
Anh đã nhận bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh ở đâu và khi nào?
I received my MBA degree from Birmingham University in 1990.
Tôi đã nhận bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh ở trường đại học Birmingham vào năm 1990.
How are you getting on with your studies?
Hiện việc học của anh như thế nào?
I am doing well at school.
Tôi đang học rất tốt.
Học câu