Học câu

Excuse me. I have a complaint about your hotel.
Xin lỗi! Tôi có khiếu nại về khách sạn bên cô.
Thu âm
Nghe lại
Oh, you look very troubled. What seems to be the problem, madam?
Ồ, Bà trông rất phiền muộn. Vậy vấn đề là gì thưa bà?
Thu âm
Nghe lại
Well, we’re regular guests at your hotel, but I’m about to change my mind about ever staying here again! The service is terrible. I’ve had to ring housekeeping every day to ask them to clean my room. My company pays good rates for me and my colleagues to stay at your hotel, so a dependable cleaning service is the least we expect!
À, chúng tôi là khách hàng thường xuyên tại khách sạn nhưng tôi đang thay đổi ý định về việc sẽ ở đây thêm một lần nào nữa! Dịch vụ ở đây quá tệ. Ngày nào tôi cũng phải gọi cho bộ phận dọn phòng để bảo họ vệ sinh phòng cho tôi. Công ty của tôi đã trả phí khá tốt cho tôi và các đồng nghiệp ở tại khách sạn này, vì vậy dịch vụ dọn phòng phụ thuộc là điều chúng tôi ít mong chờ nhất.
Thu âm
Nghe lại
First of all, I'd like to say how sorry I am. I can see how this must have ruined your stay with us. So, if I understand you correctly, you had to phone each day to get your room serviced?
Đầu tiên, tôi thực sự xin lỗi. Tôi hiểu rằng việc này đã làm thời gian nghỉ của bà tại đây thật tồi tệ. Vậy, nếu tôi hiểu đúng thì bà phải gọi nhắc mỗi ngày để phòng mình được dọn dẹp.
Thu âm
Nghe lại
Yes. That’s right.
Vâng, đúng vậy.
Thu âm
Nghe lại
Would you mind giving me some details? If I could just have your name and your room number and what time you called and who you spoke to exactly ... 
Bà không phiền cho tôi một số thông tin chi tiết chứ?Tôi có thể xin tên và số phòng của bà và thời gian và gọi điện và chính xác là bà nói chuyện với ai ạ...
Thu âm
Nghe lại
Ms Jones, I’ll speak to housekeeping straight away. I want to make sure this never happens again. Since you’ve been so inconvenient by this incident, I'd be glad to offer you two free nights for your next visit at our hotel. In fact, I’ll give you a voucher right now. You can use it any time you wish.
Bà Jones, tôi sẽ nói chuyện với bộ phận dọn phòng ngay. Tôi muốn đảm bảo là việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vì bà đã có một thời gian khá bất tiện vì sự việc này, chúng tôi rất vui lòng tặng bà 2 đêm nghỉ miễn phí tại khách sạn của chúng tôi. Thực tế thì, tôi sẽ tặng bà phiếu quà tặng ngay bây giờ. Bà có thể sử dụng bất cứ lúc nào bà muốn.
Thu âm
Nghe lại
Oh, that’s just great! I am so glad that we could work this out. We do want to keep coming back here.
Ồ, tuyệt quá! Tôi rất vui là chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Chúng tôi thực sự muốn tiếp tục quay lại đây.
Thu âm
Nghe lại