Nói trước

Wow. We're in Hoi an. I'm so excited !

Woa, chúng ta đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.

Nói sau

Me too.

Mình cũng vậy.

Nói trước

Yes. It's so historic.

Đúng, nó thật là mang tính lịch sử.

Nói sau

So, where shall we go first?

Vậy đầu tiên chúng ta đi đâu nào?

Nói trước

Let's go to "chua cau".

Hãy đi đến “Chùa Cầu” đi.

Nói sau

Well, the map says Tan Ky House is nearer. Shall we go there first.

À, bản đồ chỉ rằng Nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Chúng ta đến đó trước nhé?

Nói trước

Ok, sure.

Được thôi

Nói sau

Shall we go by bicycle?

Chúng ta đi bằng xe đạp phải không?

Nói trước

Not, let's walk there.

Không, chúng ta hãy đi bộ đến đó.

Nói sau

Hmm, Ok. First cross the road, turn right and then go straight.

Ừm, được thôi. Đầu tiên băng qua đường, sau đó rẽ phải, sau đó đi thẳng.

Nói trước

Ok, let's go.

Được, đi nào.

Nói sau

Wait!

Chờ đã.

Nói trước

What's up , Phong?

Chuyện gì vậy Phong?

Nói sau

Where are you now? I think we're lost.

Chúng ta dang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi đó.

Nói trước

Oh, no. Look, there's a girl. Let's ask her.

Ồ không, nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.

Nói sau

Excuse me? We're lost. Can you tell me the way to Tan Ky house?

Xin lỗi, chúng tôi bị lạc. Bạn có thể chỉ chúng tôi đường đến Tân Kỳ không?

Nói trước

Tan Ki House? Keep straight, then turn right. But it's quicker to turn right here, then turn left.

Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng sau đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh hơn nếu rẽ phải ở đây, sau đó rẽ trái.

Nói sau

Thank you so much.

Cảm ơn rất nhiều.

Nói trước

My pleasure.

Không có gì.

Nói sau

Nick, let's hurry.

Nick, nhanh lên nào.