Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Wow. We're in Hoi an. I'm so excited !
Woa, chúng ta đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.
Yes. It's so historic.
Đúng, nó thật là mang tính lịch sử.
So, where shall we go first?
Vậy đầu tiên chúng ta đi đâu nào?
Let's go to "chua cau".
Hãy đi đến “Chùa Cầu” đi.
Well, the map says Tan Ky House is nearer. Shall we go there first.
À, bản đồ chỉ rằng Nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Chúng ta đến đó trước nhé?
Shall we go by bicycle?
Chúng ta đi bằng xe đạp phải không?
Not, let's walk there.
Không, chúng ta hãy đi bộ đến đó.
Hmm, Ok. First cross the road, turn right and then go straight.
Ừm, được thôi. Đầu tiên băng qua đường, sau đó rẽ phải, sau đó đi thẳng.
Where are you now? I think we're lost.
Chúng ta dang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi đó.
Oh, no. Look, there's a girl. Let's ask her.
Ồ không, nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.
Excuse me? We're lost. Can you tell me the way to Tan Ky house?
Xin lỗi, chúng tôi bị lạc. Bạn có thể chỉ chúng tôi đường đến Tân Kỳ không?
Tan Ki House? Keep straight, then turn right. But it's quicker to turn right here, then turn left.
Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng sau đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh hơn nếu rẽ phải ở đây, sau đó rẽ trái.
Học câu