Nói trước

Today were going to learn about customs and traditions. Do you think they're the same?

Hôm nay chúng ta sẽ học về những phong tục và truyền thống. Các em có nghĩ chúng giống nhau không?

Nói sau

I think they're different, but it's hard to explain how.

Em nghĩ chúng khác nhau. Nhưng thật khó để giải thích như thế nào.

Nói trước

In my opinion, a custom is something that has become an accepted way of doing things. And a tradition is something we do that is special and is passed down through the generations.

Theo ý em, một phong tục là cái gì đó mà trở thành một cách làm điều được chấp nhận. Và một truyền thống là điều gì đó mà chúng ta làm thật đặc biệt và được truyền qua nhiều thế hệ.

Nói sau

Yes, spot on! Give me an example of a custom.

Đúng vậy, chính xác! Hãy cho cô một ví dụ về phong tục nào!

Nói trước

My family has this custom of eating dinner at 7 p.m. sharp.

Gia đình em có phong tục ăn tối lúc 7 giờ đúng.

Nói sau

Really?

Thật à?

Nói trước

Yes, we have to be at the dinner table on time.

Vâng, gia đình em phải có mặt vào bàn ăn đúng giờ.

Nói sau

That's interesting! How about a tradition, Phong?

Thật thú vị! Vậy một truyền thống thì như thế nào vậy Phong?

Nói trước

We have a family tradition of visiting the pagoda on the first day of every lunar month.

Chúng em có một truyền thống gia đình là thăm viếng chùa vào ngày đầu tháng Âm Lịch.

Nói sau

You're kidding!

Cậu đùa à?

Nói trước

No, no. We've followed this tradition for generations.

Không. Chúng mình phải theo truyền thống đó quá nhiều thế hệ đấy.

Nói sau

You've mentioned family, but what about social customs and traditions, Nick?

Các em đã đề cập đến gia đình, nhưng còn phong tục và truyền thống xã hội thì sao Nick?

Nói trước

Well, in the UK there are lots of customs for table manners. For example, we have to use a knife and fork at dinner. Then, there's a British tradition of having afternoon tea at 4 p.m.

À, ở Anh có nhiều phong tục về phép tắc ăn uống. Ví dụ, chúng em phải dùng dao và nĩa vào bữa tối. Sau đó có truyền thống của người Anh là dùng trà chiều lúc 4 giờ.

Nói sau

Sounds lovely! Now, for homework, you should find information about a custom or tradition. You're doing mini presentations next week...

Nghe dễ thương thật! Bây giờ, bài tập về nhà, các em nên tìm thông tin về một phong tục và truyền thống. Các em sẽ làm một bài thuyết trình ngắn vào tuần tới...